CMD Disable WiFi

Wyłaczanie WiFi – uruchamianie aplikacji – włączanie WiFi

@echo off
mode con:cols=45 lines=8
title Multieuscan - Block WiFi
cls
echo Blokuje WiFi
netsh interface set interface "Wi-Fi" disable
cls
echo Blokuje WiFi
echo ***********************
echo Uruchamiam Multieuscan
echo ***********************
echo nie zamykaj tego okienka
"ProgramPath.exe"
cls
echo Uruchamiam Wi-Fi
netsh interface set interface "Wi-Fi" enabled